Testa om Coala Heart Monitor är något för dig!

Coala Heart Monitor är utvecklad för att ge alla möjligheten att följa sitt hjärta. Men alla kanske inte behöver det. Olika faktorer som exempelvis historik av hjärtfel i släkten, tidigare hjärtproblem eller ålder och oro kan vara orsaker som bidrar till att Coala passar dig.
Testa om Coala är något för dig. Du klickar enkelt för dina svar och sen på ”Skicka”. Resultatet laddas upp direkt på skärmen.

Kön *
Ålder *
Section
Finns det en historia av hjärtsjukdomar i familjen eller släkten?
Känner du dig ofta stressad?
Section 1
Har du någon gång upplevt hjärtrusning eller hjärtklappning?
Röker du?
Section 2
Har du högt blodtryck?
Har du diabetes?
Section 3
Har du tidigare drabbats av en stroke, TIA eller embolism?
Har du någon kärlsjukdom?
Section 4
Har du hjärtsvikt?
Är du orolig för ditt hjärta?
 
 

Det här är inte ett vetenskapligt test eller ett test utformat av läkare eller hjärtspecialister. Det är endast en förenklad vägledning och hjälp för dig som funderar på om Coala Heart Monitor kan vara något för dig, men bygger på de riskfaktorer som vården använder för att utvärdera risker kring hjärtat. Om du vill ha ytterligare rekommendation vänligen konsultera din läkare eller vårdgivare.
Hjärtat – the silent killer

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen. Fler människor dör av hjärtsjukdomar än alla cancer-sjukdomar och AIDS tillsammans. I Sverige dör fyra av tio svenskar i hjärtsjukdom. Många hjärtsjukdomar kan upptäckas och begränsas genom preventiv screening och diagnostik, bla genom auskultation (lyssna på hjärtat) och EKG.


Screening kan leda till tidigare och fler upptäckter

Den Europeiska Kardiologföreningen (ESC) rekommenderar i sina riktlinjer att opportunistisk screening för förmaksflimmer bör göras av män och kvinnor över 65 år. Det vill säga att undersöka hjärtrytmen genom pulspalpation eller EKG-mätning. Nya studier har dock visat att även yngre drabbas av stroke i allt högre utsträckning. För män mellan 35-44 år har stroke ökat med 18 procent sedan mitten av 90-talet. För kvinnor har antal strokefall ökat med 16 procent i samma åldersgrupp.

Film med Dr. Kaj Lindvall, Docent och grundare av Stockholm Heart Center. Extern rådgivare till Coala Life AB.

Coala heart monitor hjärt- kärlsjukdom

Socialstyrelsen fick i juni 2015 regeringens uppdrag att utreda och bedöma ett införande av ett nationellt systematiskt screeningprogram för förmaksflimmer. Utredningen bedrivs i samverkan med Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). 

Socialstyrelsen har i sitt arbete utvärderat om systematisk screening för förmaksflimmer av 75-åringar bör rekommenderas som ett nationellt screeningprogram i syfte att förebygga hjärninfarkt. En systematisk screening innebär att en avgränsad del av befolkningen bjuds in till undersökning för att upptäcka ett specifikt tillstånd. Vid positivt screeningtest erbjuds en efterföljande behandling.

Uppdraget redovisades under våren 2017 med konklusion att vården inte skall erbjuda ett nationellt, systematiskt screeningprogram för flimmer. Socialstyrelsen bedömde dock samtidigt att tum-EKG kan vara en lämplig testmetod för att identifiera okända förmaksflimmer. 

"Det som ESC rekommenderar i sina riktlinjer är opportunistisk screening för förmaksflimmer av män och kvinnor över 65 år. Det vill säga att undersöka hjärtrytmen genom pulspalpation eller EKG-mätning hos de individer över 65 år som uppsöker vården. Denna typ av undersökning skiljer sig från den systematiska screening som Socialstyrelsen har utvärderat. Den senare innebär att alla inom en avgränsad grupp, i detta fall 75-åringar, bjuds in till undersökning." (Dagens Medicin, 2016-10-22, Lars-Torsten Larsson, Anna Mattsson)

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de främsta anledningarna till att människor dör världen över. Anledningen är i många fall en sen diagnos. Många hjärtsjukdomar är svåra att upptäcka eller upptäcks för sent. Allt för många människor är idag drabbade av en hjärtsjukdom utan att veta om det. Får man inte rätt behandling löper man dubbelt så stor risk att dö i förtid.

Förmaksflimmer är en global folksjukdom

Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Screening har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att tidigt hitta symptom, behandla och därmed minska risken för att drabbas av stroke. Förmaksflimmer, vid förekost av andra riskfaktorer, ökar risken att drabbas av stroke, med hela fem gånger. Idag i Sverige lever uppskattningsvis 300.000 människor med flimmer, många utan att veta om det. 

Coala Heart Monitor gör det möjligt att tidigt detektera förmaksflimmer och andra tecken på flera hjärtsjukdomar, något som kan rädda liv. Coala är enkel att ta med sig, erbjuder snabb och professionell hjälp med integrerad sjukvårdsrådgivning när du behöver det som mest. 

 


Tankar om screening
 

Dr. Kaj Lindvall

Sjuksköterska Maria Torgersruud

Dr. Per Skoglund