Coala glossy normalt värde närbild

Kallelse till extra bolagsstämma i Coala-Life AB

Aktieägarna i Coala-Life AB, org.nr 556659-9626 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2020 klockan 10:00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar en halvtimme innan stämman.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 9 december 2020; samt

(ii) senast fredagen den 11 december 2020 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget. Anmälan kan ske antingen skriftligen till Coala-Life AB, Kålsängsgränd 10B, 753 19 Uppsala eller via e-post till arsstamma@coalalife.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 

För att ta del av kallelsen i sin helhet, klicka här.

För fullmakt, klicka här.

Revisorns yttrande (dokument Yttrande väsentliga händelser), klicka här.

Styrelsens redogörelse (dokument Bilaga 1 Styrelsens redogörelse), klicka här.

Årsredovisning och koncernredovisning, klicka här.