Coala glossy normalt värde närbild copy

Kallelse till extra bolagsstämma i Coala-Life AB

Aktieägarna i Coala-Life AB, org.nr 556659-9626 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 12 juni 2020 klockan 10:00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar en halvtimme innan stämman.

Deltagande och anmälan

Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman måste: (i) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 5 juni 2020; samt (ii) senast fredagen den 5 juni 2020 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget. Anmälan kan ske antingen skriftligen till Coala-Life AB, Kålsängsgränd 10B, 753 19 Uppsala eller via e-post till arsstamma@coalalife.com. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 

För att ta del av kallelsen i sin helhet, klicka här.

För fullmakt, klicka här.

 

______________________

 

In English

NOTICE TO ATTEND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING IN COALA-LIFE AB

The shareholders in Coala-Life AB, reg. no. 556659-9626 (the “Company”), are hereby invited to attend the extraordinary shareholders’ meeting to be held on Friday, 12 June 2020 at 10:00 p.m. (CET) at the offices of Setterwalls Advokatbyrå with address Sturegatan 10 in Stockholm. Registration for the meeting commences 30 minutes before the meeting.

 

To read the full notice, click here.

For proxy, click here.