Coala glossy normalt värde närbild copy

Kallelse till årsstämma i Coala-Life AB

1 SW40383469/9

Kallelse till årsstämma i Coala-Life AB

Aktieägare i Coala-Life AB, org.nr 556659-9626, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2020 kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 april 2020 samt senast onsdagen den 15 april 2020 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske via e-post till arsstamma@coalalife.com. Vid anmälan bör aktieägare uppge fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuella biträden, ombud eller ställföreträdare. Antalet biträden får inte vara fler än två.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd onsdagen den 15 april 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före onsdagen den 15 april 2020.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller mot-svarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.coalalife.com/se/ (se nedan).

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 7. Beslut om:
  1. a) fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. b) dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  3. c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter liksom av antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
 11. Beslut om antagande av ny bolagsordning; och
 12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Joacim Johannesson väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 (b) – Beslut om dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda ba-lansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter liksom av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter med en (1) supple-ant. Aktieägarna föreslår vidare att bolaget ska ha en (1) revisor utan revisorssuppleanter.

Punkt 9 – Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Aktieägare föreslår att omval ska ske av ordinarie styrelseledamöterna Liselott Kilaas, Jan Flood, Ebba Fåhraeus, Sören Olofsson, Anders Rodebjer och Johanna Öberg, samt av suppleanten Göran Åke Sundvall för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Aktieägare föreslår att Liselott Kilaas ska omväljas till styrelsens ordförande.

Aktieägare föreslår att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvud-ansvarig revisor Leonard Daun ska omväljas för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det föreslås att styrelsearvoden ska utgå med 150 000 kr till styrelsens ordförande och med 75 000 kr till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta ny bolagsordning enligt Bilaga A och att § 8 andra stycket i bolagsordningen ska ha följande lydelse: ”För att få deltaga i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.”

Skälet till den föreslagna ändringen av bolagsordningen är att rätten att delta i bolags-stämma regleras i aktiebolagslagen och därför inte behöver regleras av bolagsordningen samt att en förväntad lagändring under 2020 kommer att innebära att nuvarande lydelse står i strid med aktiebolagslagen.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punken 11 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 174 752 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om nå-gon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Information på årsstämman

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor under minst två veckor närmast före årsstämman och tillsändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Förslagen kommer även att framläggas på stämman.

_____________________

Stockholm i mars 2020

Styrelsen

 


Bilaga A

Bolagsordning

för Coala-Life AB

Organisationsnummer: 556659-9626

§ 1 Firma

Bolagets firma är Coala-Life AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är utveckling, marknadsföring och försäljning av elektronisk medicinsk utrustning och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 100 000 och högst 400 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisors-suppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

För att få deltaga i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolags-stämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

§ 9 Årsstämma

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 7. Beslut om:
  1. a) fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter liksom av antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor samt eventuella revisorssuppleanter;
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden; och
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-ordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 0101 – 1231 (kalenderår).

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

______________________

 

För fullmakt, klicka här.

För årsredovisning, klicka här.

För kallelse som pdf, klicka här.