Coala glossy normalt värde närbild copy

Kallelse till årsstämma i Coala-Life AB

SW41176924/6

Aktieägarna i Coala-Life AB, org.nr 556659-9626, har kallats till årsstämma tisdagen den 15 juni 2021.

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida (www.coalalife.com/se/). Kallelsen skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 7 juni 2021,
  • dels senast måndagen den 14 juni 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 7 juni 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 9 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.coalalife.com/se/. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Coala-Life AB, att. Alviva Stolpe, Kålsängsgränd, 10b, 753 19 Uppsala eller med e-post till arsstamma@coalalife.com. Ifyllt formulär måste vara bolaget tillhanda senast måndagen den 14 juni 2021. Klicka här för poströstningsformulär.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.coalalife.com/se/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Klicka här för fullmaktsformulär.

Stockholm i maj 2021

Coala-Life AB

Styrelsen

För att ta del av kallelsen i sin helhet: klicka här.

För årsredovisning: klicka här.

Revisionsberättelse: klicka här.