Coala Heart Monitor App EKG

Extra bolagsstämma i Coala Life AB

Aktieägarna i Coala-Life AB, org.nr 556659-9626, har kallats till extra bolagsstämma måndagen den 21 oktober 2019 klockan 12:00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm.

Kallelse har denna dag skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida (www.coalalife.com/se/). Kallelsen skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 15 oktober 2019; och dels anmäla sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget senast onsdagen den 16 oktober 2019. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Willy Edholm Fjellstad, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till willy.edholmfjellstad@setterwalls.se.

 

För att läsa hela kallelsen, klicka här.

For information in english, click here.