Extra bolagsstämma har hållits i Coala-Life Group AB (publ)

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Vid extra bolagsstämma i Coala-Life Group AB (publ) (”Bolaget”) idag den 26 januari 2023 fattades nedanstående beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till den extra bolagsstämman respektive de fullständiga förslag som har hållits tillgängliga och återfinns på Bolagets webbplats www.coalalife.com.

Den extra bolagsstämman beslutade

  • att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter, samt om nyval av Per Lindeberg som ordinarie styrelseledamot. Styrelsen består därmed av Per Carendi (ordförande), Ebba Fåhraeus, Peter Troija, Christian Jørgensen och Per Lindeberg. Det beslutades även att den nya styrelseledamoten ska vara berättigad till ersättning (styrelsearvode) enligt årsstämmans beslut (dvs. 200 000 kronor att reduceras proportionellt med hänsyn till att den nya styrelseledamoten inte kommer att tjänstgöra under hela perioden mellan årsstämman den 30 maj 2022 och nästa årsstämma).
  • om ändring av gränserna för aktiekapitalet (från lägst 18 750 000 kronor och högst 75 000 000 kronor till lägst 37 500 000 kronor och högst 150 000 000 kronor) och antalet aktier (från lägst 75 000 000 och högst 300 000 000 till lägst 150 000 000 och högst 600 000 000) i bolagsordningen och om emission av units bestående av nya aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattar högst 198 704 085 nya aktier och högst 198 704 085 teckningsoptioner, vilka endast ska kunna tecknas och tilldelas i units där varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i emissionen med företrädesrätt ska vara torsdagen den 2 februari 2023. Vardera aktien berättigar till fem (5) uniträtter och två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Teckning kan även ske utan stöd av uniträtter. Teckning av units, såväl med som utan stöd av uniträtter, ska äga rum under tidsperioden från och med den 7 februari 2023 till och med den 21 februari 2023. Teckningskursen för en unit ska uppgå till 0,51 kronor och avser aktien (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). Tre (3) teckningsoptioner berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om 10 handelsdagar omedelbart föregående den 8 september 2023 (8 september 2023 inräknat), dock lägst 0,25 kronor och högst 0,7 kronor per aktie. Bolagets aktiekapital kommer genom Företrädesemissionen att kunna öka med högst 66 234 695 kronor, varav högst 49 676 021,25 kronor avser de nya aktierna och högst 16 558 673,75 kronor avser de nya aktier som kan komma att tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna.
  • om emission av ytterligare units bestående av nya aktier och teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för möjliggörande av kvittning av konvertibelt lån och ytterligare tilldelning i händelse av överteckning i Företrädesemissionen (”Utökningsmöjligheten”). Utökningsmöjligheten omfattar högst 19 870 410 nya aktier och högst 19 870 410 teckningsoptioner, vilka endast ska kunna tecknas och tilldelas i units där varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption, till samma villkor som i Företrädesemissionen. Genom Utökningsmöjligheten kommer Bolagets aktiekapital kunna öka med högst 6 623 470 kronor, varav högst 4 967 602,50 kronor avser de nya aktierna och högst 1 655 867,50 kronor avser de nya aktier som kan komma att tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna.
  • om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för möjliggörande av betalning av vederlag till emissionsgaranter i Företrädesemissionen med nya aktier (”Garantiersättningsemissionen”). De nya aktierna emitteras till en teckningskurs per aktie motsvarande det högre av (i) 0,51 kronor och (ii) 90 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 7 februari 2023 till och med den 21 februari 2023 (dvs. en tidsperiod motsvarande teckningsperioden i Företrädesemissionen). Garantiersättningsemissionen omfattar högst 19 075 591 nya aktier, motsvarande en aktiekapitalökning om högst 4 768 897,75 kronor.

Tidsplan för Företrädesemissionen (samtliga datum avser 2023)

31 januari Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter
1 februari Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter
2 februari Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla uniträtter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt
7 februari – 16 februari Handel med uniträtter (handel med betalda tecknade units kommer påbörjas samma datum och pågå fram tills Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket)
7 februari – 21 februari Teckningsperiod (med eller utan företrädesrätt)
Omkring 22 februari Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
Omkring 6 mars Företrädesemissionen är slutförd och registrerad
11 september – 22 september Lösenperiod för teckningsoptionerna

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som kommer offentliggöras av Bolaget senast i samband med det att teckningsperioden inleds.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ett s.k. EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen och granskas och godkännas av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.