Coala Life rapporterar månadsvisa nyckeltal för bolagets huvudmarknad USA

Coala Life inleder månadsvis rapportering av nyckeltal för bolagets huvudmarknad USA. De nyckeltal som kommer rapporteras månatligen är antalet patienter som bolaget distansmonitorerar i USA i slutet av varje månad samt beräknad återkommande omsättning i USD baserat på den senaste månadens omsättning, mätt i årstakt.

Coala Lifes rapportering av dessa nyckeltal kommer ske den tredje veckan varje månad. Antal patienter som rapporteras är per den sista dagen i föregående månad avrundat till närmsta hundratal. Omsättningen i årstakt kommer rapporteras baserat på föregående månads beräknade omsättning avrundat till närmsta hundratusen USD.

Coala Life lanserade i början av 2022 en ny tjänst i USA för långtids- och distansövervakning av kroniskt sjuka patienter i hemmiljö. Tjänsten kan liknas vid en SaaS-modell där Coala Life tecknar drifts- och övervakningsavtal på uppdrag av amerikanska vårdgivare och ersätts genom de nya regelverken för Remote Patient Monitoring (RPM). Coala Life har idag ett växande antal avtal med amerikanska vårdgivare med uppdrag att bedriva vårdrelaterade tjänster på distans. Tjänsten marknadsförs och bedrivs i USA under varumärket Qorum Partners. Förvärvet av Vitrics Management Group som genomfördes sommaren 2022 har bidragit till att accelerera takten inom detta segment.

Nyckeltal för september 2022:

  • Patienter i distansmonitorering per 30 september 2022: 2 600
  • Årstakt omsättning per 30 september 2022: 2,7 MUSD

”Vi ser en mycket god utveckling i USA, såväl för verksamheten i Qorum Partners som i det nyligen förvärvade Vitrics Management Group. Vi har valt att återkommande gå ut med information om försäljningsutvecklingen i USA då vi ofta får frågor om denna från våra aktieägare. De exakta siffrorna kommer att återges i bolagets kvartalsrapporter. Det är dock viktigt för Coala Life att visa att vi med den här takten ligger väl i linje med vårt finansiella mål att nå en omsättning om 250 MSEK år 2024”, säger Dan Pitulia, VD för Coala-Life Group AB.

Siffrorna i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade. Den fullständiga delårsrapporten för tredje kvartalet kommer att publiceras den 16 november 2022.