Coala-Life Group AB Kvartalsrapport två 2022

Andra kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,6 MSEK (0,9).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -40,7 MSEK (-9,0).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -41,4 MSEK (-9,8).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -38,5 MSEK (-9,8).
 • Resultatet per aktie (vägt antal) uppgick till -0,6 SEK (-4,8).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -50,9 MSEK (-10,2).

Perioden 1 januari 2022 – 30 juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,4 MSEK (2,2).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -71,6 MSEK (-22,0).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -73,4 MSEK (-23,6).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -70,1 MSEK (-23,7).
 • Resultatet per aktie (vägt antal) uppgick till -1,3 SEK (-11,8).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -86,4 MSEK (-24,5).

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Den 13 april meddelade bolaget om utfallet i den garanterade nyemissionen om cirka 150 miljoner kronor före emissionskostnader.
 • Den 15 april meddelade bolaget att man erhållit FDA 510k godkännande för lungauskultation och en ny EKG-analysalgoritm.
 • I april rapporterade bolaget att Medicintekniska produktrådet rekommenderar Coala Heart Monitor för införande i klinisk användning i Sverige.
 • Den 30 maj hölls årsstämma i Coala-Life Group AB och Christian Jørgensen valdes in som styrelseledamot.
 • Den 9 juni meddelade bolaget intentionen om förvärv av Vitrics Management, ett USA-bolag verksamt inom patientmonitorering.

Händelser efter kvartalets utgång

 • Den 4 juli lanserade bolaget en ny hemsida.
 • Den 29 juli meddelade bolaget att beräknat slutförandedatum av förvärvet av Vitrics Management flyttas fram till den 14 augusti.
 • Den 15 augusti meddelade bolaget att förvärv av Vitrics Management har slutförts till en köpeskilling om 3,5 miljoner US dollar

Utdrag ur kommentar från VD, Dan Pitulia

Under våren och sommaren har vi fortsatt bygga för en lönsam affär på den amerikanska marknaden. Vår satsning på Managed RPM under namnet Qorum Partners, har stärkt sin position och verksamheten börjar ta fart, mycket tack vare den satsning på klinisk personal som genomförts. Coala Heart Monitor erhöll ytterligare ett FDA 510k-godkännande i USA, för lungauskultation och ny EKG-analysalgoritm, och i Sverige rekommenderade det medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) användning av Coala Heart Monitor i den svenska vården för patienter med symtom på förmaksflimmer. Strax innan denna rapport kunde vi även genomföra förvärvet av Vitrics i USA.