Coala-Life Group AB Kvartalsrapport tre 2022

Tredje kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 5,0 MSEK (0,9).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -27,8 MSEK (-16,0).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -28,2 MSEK (-16,9).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -18,5 MSEK (-16,0).
 • Resultatet per aktie (vägt antal) uppgick till -0,3 SEK (-7,8).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -36,0 MSEK (-13,7).

Perioden 1 januari 2022 – 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 7,5 MSEK (3,1).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -99,4 MSEK (-38,2).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -101,7 MSEK (-40,7).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -88,6 MSEK (-39,8).
 • Resultatet per aktie (vägt antal) uppgick till -1,4 SEK (-19,6).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -122,5 MSEK (-38,2).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Den 4 juli lanserade bolaget en ny hemsida.
 • Den 29 juli meddelade bolaget att beräknat slutförandedatum av förvärvet av
  Vitrics Management flyttas fram till den 14 augusti.
 • Den 15 augusti meddelade bolaget att förvärv av Vitrics Management
  har slutförts till en köpeskilling om 3,5 miljoner US dollar.

Händelser efter kvartalets utgång

 • Den 25 oktober meddelade bolaget att bolaget börjar rapportera nyckeltal på månadsbas
  för bolagets huvudmarknad, USA. Nyckeltalen som kommer rapporteras är antalet patienter
  som bolaget distansmonitorerar i slutat av varje månad, samt beräknad återkommande
  omsättning i USD baserat på den senaste månadens omsättning, mätt i årstakt.
 • Den 15 november meddelade bolaget att bolaget ingått ett låneavtal om 25 Mkr med en grupp
  befintliga ägare för att säkra bolagets kortsiktiga rörelsekapitalbehov.

Utdrag ur kommentar från VD, Dan Pitulia

Vårt arbete med att bygga en lönsam affär inom Managed RPM på den amerikanska marknaden har fortsatt stärkts under perioden och vi kan nu uppvisa att vi är på rätt väg.

Coala Lifes huvudsakliga fokus är USA-marknaden med över 120 miljoner amerikaner drabbade av kroniska kardiovaskulära sjukdomar. För att kvalificeras som patient för subventionerad distansövervakning, Remote Patient Monitoring (RPM) krävs att man har en eller flera kroniska sjukdomar, vilket mer än halva den amerikanska befolkningen har.

Det har nu förflutit knappt ett år sedan vi lanserade vår satsning på Managed RPM i USA som en fullservicetjänst som drivs under namnet Qorum Partners, för distansövervakning av kroniskt sjuka patienter i hemmiljö. Tjänsten kan liknas vid en SaaS-modell där vi tecknar drifts- och övervakningsavtal på uppdrag av amerikanska vårdgivare och ersätts genom de nya regelverken för RPM. I mitten av det gångna kvartalet slutfördes sedan förvärvet av det amerikanska bolaget Vitrics, som även det är verksamt inom Managed RPM. Båda dessa satsningar har under kvartalet börjat visa tydliga resultat. De nyckeltal vi redovisar i denna rapport ligger väl i linje med vårt finansiella mål: att nå en omsättning om 250 MSEK år 2024 med positivt rörelseresultat och bibehållen bruttomarginal på över 80%

Kommentar från vår VD kan läsas i sin helhet i delårsrapporten.

Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida:
https://investors.coalalife.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/