Återstående 2 765 608 nya aktier i RNB Retail and Brands apportemission har idag tecknats och betalats genom tillskjutande av återstående aktier i Coala-Life

RNB Retail and Brands AB (”Bolaget”) genomförde den 8 november 2021 tillträdet avseende förvärvet av Coala-Life AB (”Coala-Life”), som kommunicerades den 27 september 2021, och meddelade att samtliga villkor för förvärvet var uppfyllda. Bolagets styrelse beslutade den 8 november 2021, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 29 oktober 2021, om en apportemission av högst nya 28 260 146 aktier till den avtalade och tidigare kommunicerade teckningskursen om cirka 14,154 SEK per ny aktie till aktieägarna i Coala-Life, varav 25 494 538 nya aktier tecknades och betalades den 8 november 2021 genom tillskjutande av sammanlagt 182 451 aktier i Coala-Life, motsvarande cirka 90,2 procent av det totala antalet aktier i Coala-Life. De återstående 2 765 608 nya aktierna har idag tecknats och betalats genom tillskjutande av återstående 2 765 608 aktier i Coala-Life. Bolaget har således blivit ägare till 100 procent av aktierna i Coala-Life.

Förändringar av aktiekapital och antal aktier
Efter registrering av de tidigare tecknade aktierna i apportemissionen och kvittningsemissionerna om sammanlagt 30 524 832 nya aktier, som kommunicerades den 8 november 2021, kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 32 559 563. Efter registrering av de tidigare tecknade aktierna i apportemissionen och kvittningsemissionerna samt den minskning av Bolagets aktiekapital som beslutades vid extra bolagstämma den 29 oktober 2021 och kommunicerades den 8 november 2021, kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 8 139 890,75 SEK. Efter registrering av de nya aktier som idag tecknades och tilldelades i apportemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare 691 402 SEK till 8 831 292,75 SEK genom nyemission av 2 765 608 aktier vartefter det totala antalet aktier i Bolaget kommer att uppgå till 35 325 171.

Informationen lämnades, genom nedanstående person/personers försorg, för offentliggörande den 16 november 2021 klockan 22.30 (CET).