Användarvillkor - Coala Heart Monitor

Dessa användarvillkor gäller för applikationen Coala (”Coala App”), hjärtmonitorn Coala (”Hjärtmonitorn Coala”), webbplatsen www.coalalife.com (”Webbplatsen”) och de digitala tjänsterna som erbjuds på Webbplatsen, inklusive Coala Care portalen, tillsammans (”Coala-abonnemang”). 

Läs igenom villkoren noga. Genom att ansöka om ett Coala-abonnemang via Webbplatsen godkänner du dessa villkor och accepterar att vara bunden av dem. Vi ber dig även att ta del av vår Integritetspolicy.

Om du inte accepterar villkoren kan du inte ingå ett Coala-abonnemang.

Notera att dessa Användarvillkor inte avser köp av Coala Heart Monitor Pro, som säljs till vården och därmed inte omfattas av konsumentköplagen.


Information om oss

Coala-Life AB (“Coala Life”), Organisationsnummer: 556659-9626

Adress: Riddargatan 18, 114 51 Stockholm

E-post: info@coalalife.com


Coala-abonnemang

Det finns två typer av Coala-abonnemang, Coala Basic och Coala Premium. Härefter i dessa användarvillkor innefattar termen ”Coala-abonnemang” ett Coala Basic-abonnemang och/eller ett Coala Premium-abonnemang. Endera abonnemang krävs för att använda Hjärtmonitorn Coala.


Hjärtmonitorn Coala

Hjärtmonitorn Coala som ingår i abonnemanget kan du få tillgång till antingen genom köp på Webbplatsen, eller hos en annan återförsäljare via butik eller Internet (”Coala Återförsäljare”). Vid köp på Webbplatsen levereras Hjärtmonitorn Coala till dig till den leveransadress som du angett vid tecknandet av ditt Coala-abonnemang. Vid köp av Coala Återförsäljare får du tillgång till Hjärtmonitorn Coala enligt Coala Återförsäljarens köpevillkor. 


Coala Basic-abonnemang

Ett Coala Basic-abonnemang består av tillgång till applikationen Coala App samt till Hjärtmonitorn Coala. Hjärtmonitorn Coala registrerar hjärtats elektriska impulser genom EKG och hjärtljudet. Därefter skickas denna information vidare till Coala Lifes servrar för analys och lagring. De analyserade resultaten skickas sedan till Coala App där du kan ta del av resultaten. Resultaten lagras i Coala Lifes servrar och görs tillgängliga via Coala App under hela abonnemangstiden samt en period om tolv månader från det att abonnemanget avslutats. Om ett resultat visar på ett avvikande EKG eller hjärtljud rekommenderar Coala Life att du kontaktar sjukvården.

Genom Coala Basic-abonnemanget kan du även ge utvald hälso- och sjukvårdpersonal eller annan (såsom anhörig) tillgång till dina resultat. Om du har gett samtycke till att ge utvald hälso- och sjukvårdpersonal tillgång till dina resultat kommer kontaktuppgifter till denna person visas i Coala App om ett avvikande resultat visas.


Coala Premium-abonnemang

Ett Coala Premium-abonnemang består av tillgång till applikationen Coala App samt till Hjärtmonitorn Coala och resultaten görs tillgängliga för dig genom Coala App på samma sätt som genom ett Coala Basic-abonnemang.  Utöver den analys som görs inom ramen för ett Coala Basic-abonnemang så görs ytterligare analyser för Premium-abonnenter. Se vidare under sektionen Support på www.coalalife.com. 

Resultaten lagras i Coala Lifes servrar och görs tillgängliga via Coala App och i Coala Care portalen under hela abonnemangstiden samt en period om tre år från det att abonnemanget avslutats.

Utöver detta erbjuds även genom Coala Premium-abonnemanget en möjlighet att genom Coala App använda en funktion som gör det möjligt för dig att ringa en extern vårdgivare (Hjärtupplysningen) om ett avvikande EKG eller hjärtljud visas i Coala App. Den hälso- och sjukvårdspersonal som du kommer i kontakt med via denna funktion har tillgång till dina lagrade resultat genom Coala Care portalen.

Hjärtupplysningen kan nås per telefon genom Coala App dagligen mellan kl 08:00 och 21:00. I Coala Premium-abonnemang ingår 12 st konsultationer per telefon under en 12-månaders abonnemangsperiod.

Genom Coala Premium-abonnemanget kan du även ge utvald hälso- och sjukvårdpersonal eller annan (såsom anhörig) tillgång till dina resultat. Om du har gett samtycke till att ge utvald hälso- och sjukvårdpersonal tillgång till dina resultat kommer kontaktuppgifter till denna person visas i Coala App om ett avvikande resultat visas.

Notera att Coala Life inte är ansvarigt för den rådgivning som ges av vårdgivaren inom ramen för ditt abonnemang. Hälso- och sjukvårdspersonalen hos vårdgivaren omfattas av samma lagar och regler kring vård som all hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.


Beställning av Coala-abonnemang och avtalsinnehåll

Du får ansöka om ett Coala-abonnemang enbart om du är minst 18 år. 

Du kan enbart beställa ett Coala-abonnemang genom att ansöka om ett Coala-abonnemang via Webbplatsen. Vi bekräftar mottagandet av din ansökan genom att skicka ett meddelande till den e-postadress du angivit. Vid mottagande av ett bekräftelsemeddelande från oss på Coala Life har avtal slutits. Vi förbehåller oss dock rätten att avstå från att träffa avtal med dig utan angivande av skäl. I ett sådant fall skickas inget bekräftelsemeddelande och vi meddelar dig istället om att vi avstår från att teckna avtal med dig.  

Avtalet innebär att du kan använda ditt Coala-abonnemang, inklusive Coala App och Hjärtmonitorn Coala i enlighet med dessa användarvillkor. 

För att kunna ta del av Coala-abonnemanget måste du även ladda ned Coala App och logga in med de uppgifter som bifogats i bekräftelsemeddelandet du erhåller efter din ansökan. Du laddar hem Coala App via Google Play (för Android) eller App-store (för Iphone). 


Användning av ditt Coala-abonnemang

Resultaten som visas i Coala App är endast avsedda att användas som en indikator av ditt hälsotillstånd och informationen ska endast ses som upplysande. Coala Life friskriver sig således uttryckligen från allt ansvar för fel och skador, och lämnar inga garantier (varken uttryckliga eller underförstådda) beträffande hälsoinformationen. Vid minsta tvekan om ditt hälsotillstånd rekommenderar Coala Life att du alltid kontaktar din läkare eller 112 vid nödfall.  


Coala Atlas

I samband med att du aktiverar Coala App kommer du att erhålla information om molntjänsten Coala Atlas. Du kommer att erbjudas möjligheten att låta dina personuppgifter och/eller den data som Hjärtmonitorn Coala registrerar överföras till Coala Atlas. Detta är helt frivilligt, och du kan välja att föra över både anonyma uppgifter eller personuppgifter. Du godkänner att din data skickas vidare till Coala Atlas genom inställningarna i Coala App. 

Du har alltid möjlighet att själv gå in och ändra i inställningarna för Coala App så att överföring av framtida personuppgifter inte ska ske till Coala Atlas.   

Läs mer om innebörden av Coala Atlas i vår Integritetspolicy nedan.


Bindningstid och uppsägning

Ett Coala-abonnemang löper med en bindningstid på tolv månader. Du har rätt att säga upp ditt Coala-abonnemang utan angivande av skäl till upphörande vid utgången av bindningstiden. Coala-abonnemanget slutar då att gälla när de tolv månaderna löpt ut. 

Efter tolv månader börjar abonnemanget löpa i perioder om tre månader till det då gällande ordinarie priset för aktuellt Coala-abonnemang (exklusive eventuella rabatter). Abonnemanget förnyas automatiskt var tredje månad, och för att inte bli bunden av nästkommande tremånadersperiod måste en uppsägning ske minst tre veckor före innevarande tremånadersperiodens utgång.      

Du säger upp Coala-abonnemanget via ditt användarkonto på Webbplatsen. Uppsägning görs genom att du loggar in på ditt konto och ändrar i inställningarna för Coala App.

Vi förbehåller oss rätten att säga upp avtalet med dig avseende Coala-abonnemanget utan angivande av skäl med omedelbar verkan.

Coala Heart Monitor är ett medicintekniskt system utvecklat för att mäta, analysera och presentera data via Coala App i en smartphone för hemanvändare. Av detta skäl så finns inom ramen för produktens CE-godkännande inte möjlighet att få sina rådata nedladdade i någon annan form än det som presenteras för användaren i sin smartphone. Efter att abonnemanget avslutats sparar vi den data som presenteras i Coala App i våra säkra servrar under 1 år för Basic-abonnenter och 3 år för Premium-abonnenter, för att ge möjlighet för kunder att åter dra nytta av sin data vid en framtida nyteckning av abonnemang. Som Premium-abonnent så har din anslutna vårdgivare, baserat på deras beslut och ansvar, möjligheten att ladda ned din råddata och skicka till dig. Hjärtupplysningen har för närvarande endast möjlighet att maila dig som Premium-abonnent en mer detaljerad översikt av enskilda begärda inspelningar. För forskningsprojekt där rådatan skall användas i forskningssyfte, i enlighet med gällande regler för kliniska studier, kontakta Coala Life direkt på info@coalalife.com för vidare diskussion.


Priser

Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser och fraktkostnader som anges på Webbplatsen. Priserna för Coala Basic och Coala Premium avser månadsavgiften och anges inklusive mervärdesskatt.

Priser och fraktkostnader kan komma att ändras. Med undantag för vad som anges ovan angående Coala-abonnemangets automatiska förnyelse efter bindningsperiodens utgång, är du är bunden till de priser som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Coala-abonnemanget, såvida inte vi meddelar dig om prisändringar och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Coala-abonnemanget omedelbart ska upphöra).


Betalning

Genom din ansökan om ett Coala-abonnemang förbinder du dig att betala den periodiska avgiften gällande för Coala Basic eller Coala Premium fram till Coala-abonnemangets upphörande. Den första periodiska avgiften till Coala Life sker i samband med din ansökan.   

Betalning till Coala Life ska ske genom kredit- eller betalkort. Du godkänner att vi får debitera de periodiska avgifterna från ditt kredit- eller betalkort utan ytterligare godkännande fram till dess du byter betalningssätt och/eller uppdaterar dina betalningsuppgifter via ditt konto på Webbplatsen eller genom att skicka ett meddelande till info@coalalife.com (med tillägg av den tid som vi skäligen kan kräva för att hinna åtgärda debiteringen).

Betalning kan även ske med av oss utställd voucher eller presentkort (enligt villkoren för vouchern eller presentkortet).

Vi förbehåller oss rätten att låta göra en kreditupplysning på dig.

Vid utebliven betalning kommer vi att skicka en betalningspåminnelse till dig. Vid påminnelse debiteras lagstadgad avgift om för närvarande 60 kronor. Om betalning inte sker inom den angivna tiden i påminnelsen förbehåller sig Coala Life rätten att stänga av Hjärtmonitorn Coala och att fakturera samtliga månatliga abonnemangsavgifter för resterande del av bindningstiden på en och samma faktura till dig. Coala Life har i ett sådant fall rätt att överlämna ärendet till inkasso för indrivning och då tillkommer en lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kronor. 


Produktgaranti

Coala Life garanterar att Hjärtmonitorn Coala fungerar under en period om ett år.  Garantin gäller förutsatt att Hjärtmonitorn Coala har använts enligt Coala Lifes anvisningar. Uppstår fel under garantitiden ska du meddela Coala Life inom två veckor från det att felet uppkom för att göra gällande garantin. Coala Life kommer efter att ha mottagit meddelandet informera dig om varan ska ersättas eller repareras. 


Reklamation

Om Hjärtmonitorn Coala är felaktig kan du inom skälig tid reklamera den och få instruktioner om hur du kan returnera den. Reklamationen görs genom att fylla i reklamationsblanketten HÄR. Vidare kontaktuppgifter till Coala Life anges i punkt 1 ovan. Återbetalning för felaktig Hjärtmonitor sker i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 12 nedan).


Ångerrätt

Du får enligt gällande konsumentlagstiftning ångra dig inom 14 dagar (”Ångerfristen”) från den dag du mottar Hjärtmonitorn Coala. Du har alltid rätt att ångra ditt Coala-abonnemang genom att följa anvisningarna nedan. Ångerrätten är endast tillämpbar på icke-använd Coala. 

Du utövar din ångerrätt genom att kontakta oss inom Ångerfristen och på egen bekostnad återsända den oanvända Hjärtmonitorn Coala till oss i enlighet med de anvisningar som följer med försändelsen av Hjärtmonitorn Coala inom 14 dagar från det att du meddelar oss att du ångrar dig. Du kan kontakta oss genom ditt konto på Webbplatsen eller genom att skicka ett meddelande till info@coalalife.com. Du kan, men måste inte, använda det standardformulär som Konsumentverket har utarbetat för utövande av ångerrätt. Formuläret tillhandahålls på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se).  

Om du utnyttjar din ångerrätt betalar vi tillbaka vad du har betalt för Coala-abonnemanget minus eventuella prisavdrag i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 12 nedan). 


Återbetalningspolicy

Om du lämnar tillbaka Hjärtmonitorn Coala till oss för att du har utövat din ångerrätt (se punkt ovan), kommer vi att genomföra återbetalning snarast och senast inom 14 dagar från den dag då vi tagit emot ditt meddelande om att du vill utnyttja ångerrätten, förutsatt att vi också har tagit emot Hjärtmonitorn Coala, eller du kan visa att den har sänts tillbaka till oss. Vi kommer att betala tillbaka det belopp som erlagts för Coala-abonnemanget, minus den eventuella värdeminskningen. Du får emellertid själv bära fraktkostnaden för att återsända Hjärtmonitorn Coala till oss. 

Om du reklamerar Hjärtmonitorn Coala enligt punkten ovan kommer vi att undersöka den återlämnade Hjärtmonitorn Coala och meddela dig via e-post inom skälig tid om din reklamation kan godtas och hur vi i så fall avhjälper felet, genom t.ex. en omleverans, prisavdrag eller återbetalning. En eventuell återbetalning genomför vi så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag vi mottagit den reklamerade Hjärtmonitorn Coala.  

Vi genomför vanligen återbetalning till dig med samma metod som du använde för att betala till oss.

Ansvar

Om du är konsument regleras vårt ansvar för Coala-abonnemangen i gällande konsumentlagstiftning. I övrigt ansvarar vi bara för brott mot dessa villkor och till ett sammanlagt belopp motsvarande din årsavgift för Coala-abonnemanget, såvida inte grov vårdlöshet eller uppsåt föreligger. Begränsningarna gäller inte i den del de skulle inskränka dina rättigheter enligt tvingande författning.


Befrielsegrunder

Om fullgörandet av våra åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning.

Meddelanden

Meddelanden till oss ska skickas till info@coalalife.se. Meddelanden till dig skickas (i) till den e-postadress eller postadress som du angivit eller (ii) genom publicering på Webbplatsen.


Immateriella rättigheter

Vi äger alla immateriella rättigheter till Webbplatsen, Coala App och allt material som publiceras på Webbplatsen och Hjärtmonitorn Coala. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls.

Du får för personligt bruk skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av sidor på Webbplatsen. Du får däremot inte använda någon del av vårt upphovsrättskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från oss eller från vår licensgivare.

Genom Coala-abonnemangen ger du oss en oåterkallelig rätt att citera från de kommentarer angående oss, Coala-abonnemangen, applikationen Coala App eller Hjärtmonitorn Coala som du lämnar på Webbplats, blogg eller socialt medium och använda citaten på vår Webbplats, på sociala medier och i annan marknadsföring.


Tillägg och ändringar

Vi har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar av dessa användarvillkor. Du är bunden till de villkor som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Coala-abonnemanget, såvida inte vi meddelar dig om ändringar eller tillägg och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Coala-abonnemanget omedelbart ska upphöra).


Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt Coala-abonnemanget utan vårt föregående skriftliga samtycke. Vi får dock överlåta våra rättigheter och skyldigheter avseende ditt Coala-abonnemang när som helst under abonnemangsperioden. Det innebär att vi exempelvis har rätt att överlåta löpande konsumentfordringar till tredje part även om din betalning inte uteblivit enligt vad som stadgats ovan i punkten 8.


Tillämplig lag och tvist

Dessa villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Om tvist föreligger mellan Coala Life och dig ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”) i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. Du kan kontakta ARN via ARNs Webbplats www.arn.se eller per post genom att skicka brev till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.