Några ord från användare av Coala   Det finns flera olika orsaker varför människor väljer att använda en Coala. En del hittar en trygghet i att följa sitt hjärta, andra vill kunna koppla upp sig mot hjärtspecialister som kan ge råd. Oavsett vem du är kan Coala hjälpa dig att följa ditt hjärta när och var du vill. 

Några ord från användare av Coala

Det finns flera olika orsaker varför människor väljer att använda en Coala. En del hittar en trygghet i att följa sitt hjärta, andra vill kunna koppla upp sig mot hjärtspecialister som kan ge råd. Oavsett vem du är kan Coala hjälpa dig att följa ditt hjärta när och var du vill. 


åke2.png

"Hjärtklappningar och hjärtrusningar upplevs ofta som obehagliga och skrämmande. Ofta är orsaken ofarlig men det kan ibland kan en behandlingsbar orsak ligga bakom.

Besvären kommer ofta oregelbundet, men med en Coala Heart Monitor kan man med hög säkerhet och god kvalitet registrera alla symtom närhelst det inträffar. Det underlättar för dig själv och för vården.”

Åke Olsson, Kardiolog

 

”Oro för hjärt- och kärlsjukdom är utbredd och dessutom ibland befogad. Rekommendationer finns för personer över 65 år att kolla pulsen varje dag för att upptäcka flimmer som är en vanlig orsak till stroke.

Coala Heart Monitor är en säker, svensk innovation som ger alla möjlighet att kolla sitt hjärta när som helst och kan hjälpa att minska oro. Att dessutom via Coala kunna få en dialog direkt med hjärtkunnig sjukvårdspersonal ökar tryggheten ytterligare.

Att inte behöva söka sjukvård så fort det känns konstigt i bröstet utan själv kunna såväl ta ett arytmi-EKG, få det tolkat direkt i telefonen och dessutom kunna få en rådfrågning minskar behov av läkarbesök och är bekvämt för patienten. Att minska oro är ett sätt att öka personers välbefinnande.”

Lars-Göran Kjellin, Företagsläkare och allmänmedicin

 

 

"Från vårdens sida ser jag tydliga fördelar med nya digitala, patientorienterade verktyg som underlättar diagnostiken och som effektiviserar kommunikationen mellan individen och vårdgivare, säger Dr. Kaj Lindvall, docent och grundare av Stockholm Heart Center.

Coala har utvecklat ett system som jag bedömer möjliggör just detta. I förlängningen leder det till mindre belastning på vården och kortare väntetider.

Kaj Lindvall, Kardiolog

 
sarab.png

"Den stora vinsten är att vi kunnat engagera sjuksköterskorna i en större omfattning i arbetet runt patienterna och att Coala blivit en naturlig del i vårt arbete med hjärt- och kärlsjukdom. 

 Coala sänker tröskeln för utredning, minskar oro för dem med tecken på arytmi och leder förhoppningsvis till att vi på sikt kan identifiera fler med förmaksflimmer." 

Sara Banegas, Allmänläkare Praktikertjänst Ekerö VC

Läs mer om Coalas användning på Ekerö VC här

 

                                                                   

 
 Write here...

- Jag följer mitt hjärta, gör du?

Coalas hjärtmonitor hjälper mig att se om jag har flimmer eller inte. Att veta vad det är jag känner gör mig tryggare, och när jag är tryggare och lugnare så får jag mindre flimmer. Coalan gör även att mina läkare kan få en bild av hur mitt hjärta fungerar.

                                                                                - Richard, 60 år

 

Ta del av hur Coala Heart Monitor har hjälpt Richard.

För 12 år sedan upptäckte läkarna att Richard led av en utvidgad aorta och han opererades omgående och fick en ny hjärtklaff. Under tre år efter operationen led Richard av panikångest och flimmer, något som påverkade hans liv enormt mycket. 

Nu följer Richard sitt hjärta med Coala.

 
Christine_low res copy.jpg

- Coalan har betytt oerhört mycket för min trygghet.

Jag är helt säker på att om jag haft Coalan tidigare så hade processen varit mycket kortare från det att jag började känna hjärtproblemen till att jag hade haft en diagnos. 

                          - Christine, 50 år.

 

Lyssna på Christines historia och hur Coala Heart Monitor hjälpt henne följa sitt hjärta.

Christine har hjärtflimmer i släkten så när hon en dag började känna sig andfådd med tryck över bröstet sökte hon sig till sin vårdcentral. I början blev hon inte betrodd men blev så småningom remitterad till kardiolog.

 

 


- Hjärtat slår oregelbundet, men jag får ingen diagnos. Långtids EKG fungerar aldrig för mig. 

Jag lever som så många andra med att hjärtat slår oregelbundet. Det kommer och går i olika stadier. De flesta med allvarliga konstaterade diagnoser tas väl omhand av vården. Men jag är inte där, det har inte kommit så långt. Det handlar om oregelbundna slag, men ännu inte förmaksflimmer. Långtids-EKG har inte kunnat hitta något. Coala ger mig en känsla av kontroll över mitt hjärta och stillar oron över att bli överraskad innan det är för sent, eller innan det går från att vara allvarligt till kritiskt. 

Coala har hjälpt mig att lära känna situationen som uppstår och samlar historik om hjärtat som i sin tur kan leda till rätt diagnos tillsammans med en läkare eller annan vårdgivare. 

 

 


- Jag mår toppen, men är orolig för att något kommer att hända.

Jag mår fantastiskt bra och har inga dokumenterade hjärtproblem. Samtidigt vet jag att fyra av tio dör av hjärt-kärlsjukdomar i Sverige. För mig är Coala en  trygghet som för att kunna upptäcka hjärtfel innan jag känner av det. Många in min omgivning är friska och vill egentligen inte veta något annat. Men jag har också vänner som upplever ovisshet och okunnighet kring symptom och en del har ångest kring hjärtat. 

Coala hjälper att stilla oron samtidigt som den kan identifiera avvikelser och spara historiken till möten med en läkare eller andra vårdgivare.   

 
 

 

- Jag vet hur det är att leva med hjärtfel, Coala ger mig stöd i vardagen.

Jag har genomgått både elkonvertering och ablation. Jag vet hur det är att gå igenom olika typer av behandlingar. Hur jobbigt det är att åka in och ut på olika undersökningar, och tanken på att ”tänk om det händer igen”. För mig är Coala en enkel lösning som minimerar tid inom vården, långa köer och en ständig oro.

Genom att addera min läkare genom Coala Care Portalen är Coala en integrerad del i vården och ger mig behövlig livsbalans. Coala är ett stöd om något förändras och en trygghet om något skulle hända. Genom Coala kan en långsiktig trend på hur hjärtat mår registreras genom historiken som lagras, och som hjälper att förstå hur hjärtat mår.  

 

- Vi har en historia av hjärtfel i familjen.

För mig hjälper Coala Heart Monitor till att stilla en oro som bara blir större med åren. Den ger mig kontroll över livet och hjälper dig att skapa ett lugn. Många gånger är det just ovissheten och okunskapen att detektera symptomen som skapar oron. Jag vet att många hjärt-kärlsjukdomar är ärftliga. Samtidigt är det ytterst svårt att veta när och om de kommer att drabba en.

Med Coala får man ett snabbt svar på hur ditt hjärtat mår, och skulle avvikelser förekomma tar jag enkelt direktkontakt med Hjärtupplysningen ™ som ger goda råd. Jag låter inte min familjs historik begränsa min vardag, och är vaksam på tecken som kan påverka min hälsa. 

 

 

 

TANKAR OM SCREENING AV HJÄRTAT

Dr. Kaj Lindvall

Sjuksköterska Maria Torgersruud

Dr. Per Skoglund


Film med Dr. Kaj Lindvall, Docent och grundare av Stockholm Heart Center. Extern rådgivare till Coala Life AB.


Hjärtat – the silent killer

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen. Fler människor dör av hjärtsjukdomar än alla cancer-sjukdomar och AIDS tillsammans. I Sverige dör fyra av tio svenskar i hjärtsjukdom. Många hjärtsjukdomar kan upptäckas och begränsas genom preventiv screening och diagnostik, bla genom auskultation (lyssna på hjärtat) och EKG.


Screening kan leda till tidigare och fler upptäckter

Den Europeiska Kardiologföreningen (ESC) rekommenderar i sina riktlinjer att opportunistisk screening för förmaksflimmer bör göras av män och kvinnor över 65 år. Det vill säga att undersöka hjärtrytmen genom pulspalpation eller EKG-mätning. Nya studier har dock visat att även yngre drabbas av stroke i allt högre utsträckning. För män mellan 35-44 år har stroke ökat med 18 procent sedan mitten av 90-talet. För kvinnor har antal strokefall ökat med 16 procent i samma åldersgrupp.

Coala heart monitor hjärt- kärlsjukdom

Socialstyrelsen fick i juni 2015 regeringens uppdrag att utreda och bedöma ett införande av ett nationellt systematiskt screeningprogram för förmaksflimmer. Utredningen bedrivs i samverkan med Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). 

Socialstyrelsen har i sitt arbete utvärderat om systematisk screening för förmaksflimmer av 75-åringar bör rekommenderas som ett nationellt screeningprogram i syfte att förebygga hjärninfarkt. En systematisk screening innebär att en avgränsad del av befolkningen bjuds in till undersökning för att upptäcka ett specifikt tillstånd. Vid positivt screeningtest erbjuds en efterföljande behandling.

Uppdraget redovisades under våren 2017 med konklusion att vården inte skall erbjuda ett nationellt, systematiskt screeningprogram för flimmer. Socialstyrelsen bedömde dock samtidigt att tum-EKG kan vara en lämplig testmetod för att identifiera okända förmaksflimmer. 

"Det som ESC rekommenderar i sina riktlinjer är opportunistisk screening för förmaksflimmer av män och kvinnor över 65 år. Det vill säga att undersöka hjärtrytmen genom pulspalpation eller EKG-mätning hos de individer över 65 år som uppsöker vården. Denna typ av undersökning skiljer sig från den systematiska screening som Socialstyrelsen har utvärderat. Den senare innebär att alla inom en avgränsad grupp, i detta fall 75-åringar, bjuds in till undersökning." (Dagens Medicin, 2016-10-22, Lars-Torsten Larsson, Anna Mattsson)

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de främsta anledningarna till att människor dör världen över. Anledningen är i många fall en sen diagnos. Många hjärtsjukdomar är svåra att upptäcka eller upptäcks för sent. Allt för många människor är idag drabbade av en hjärtsjukdom utan att veta om det. Får man inte rätt behandling löper man dubbelt så stor risk att dö i förtid.

Förmaksflimmer är en global folksjukdom

Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Screening har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att tidigt hitta symptom, behandla och därmed minska risken för att drabbas av stroke. Förmaksflimmer, vid förekost av andra riskfaktorer, ökar risken att drabbas av stroke, med hela fem gånger. Idag i Sverige lever uppskattningsvis 300.000 människor med flimmer, många utan att veta om det. 

Coala Heart Monitor gör det möjligt att tidigt detektera förmaksflimmer och andra tecken på flera hjärtsjukdomar, något som kan rädda liv. Coala är enkel att ta med sig, erbjuder snabb och professionell hjälp med integrerad sjukvårdsrådgivning när du behöver det som mest.